.

.

Όλη τούτη η γής είναι ΕΛΛΑΣ


stavretta - ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΓΑΙΑ --- Όλη η γή είναι ΕΛΛΑΣ

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ --- ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ,

Το παρόν βιβλίο που έχεις εις τα χέρια σου είναι του 18ου αιώνος. Περιέχει χρησμούς και προφητείες δια το μέλλον της ανθρωπότητος. Είναι αληθές ότι το περιεχόμενό του είναι κάπως δύσκολο εις πάντας. Χρειάζεται πολλή και συνεχής μελέτη. Το βιβλίο αυτό είναι δυσεύρετο και χρήσιμο δια την μελέτην των μελλόντων γενέσθαι. Είναι μία έκδοσις σπάνια, αλλά και κανονική και ορθόδοξος.
Αποφασίσαμεν να το τυπώσωμεν δια την ωφέλειαν όλων που αγωνιούν να μάθουν στο μέλλον τι θα γίνη. Το παραδίδομεν λοιπόν εις την δημοσιότητα, δια να γίνη κτήμα εις πάντας δια να γνωρίζουν το μέλλον των εθνών. Είναι το βιβλίο αυτό θησαυρός εκ του θησαυρού της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Είναι το πνεύμα της προφητείας, το οποίον μας προειδοποιεί δια το μέλλον και μας ετοιμάζει να φυλαχθώμεν από την οργή του Θεού την δικαίαν, η οποία θα έλθη επί τους υιούς της απειθείας.
Εύχομαι λοιπόν εις τον Πανάγαθον Θεόν να χαρίζη εις σε τον μελετητήν τούτου του βιβλίου πνεύμα σοφίας και γνώσεως δια να εννοήσης τα γεγραμμένα και δοξάζης των Τριαδικόν Θεόν, την πηγήν πάσης σοφίας και πάσης γνώσεως.

***
Γ’. Του  σοφωτάτου Κυρίου Πανταζή του Λαρισσαίου εξήγησις εις το δέκατον τρίτον κεφάλαιον της Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.
Γραφείσα κατά το αψπθ’ έτος.


Κείμενον
1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

Εξήγησις.
Θηρίον ενταύθα εννοεί ο άγιος την μωαμεθανικήν θρησκείαν, η οποία ανεφάνη από το μέρος της μεσημβρίας, ήτις και θάλασσα καλείται, έχουσα πρώτον επτά κεφαλάς, ήγουν επτά Σουλτάνους προ του να παρθή η Κων/πολις· οίον τον Οτμάνην, τον Αμουράτην, τον Χαλεπηνόν, τον Μπαγιαζήτην, τον Ορχάνην, και πάλιν τον Αμουράτην και τον Μεχμέτην, ο οποίος πήρε την Κων/πολιν· έσχε δε και δέκα κέρατα η ειρημένη θρησκεία, ήτοι δέκα βασιλείς, αφ’ ου επήρε την βασιλείαν των χριστιανών, η οποία πρώτον μεν, επί Κωνσταντίνου του θεοσέπτου βασιλέως ήτον μία, έπειτα δε προϊόντος του χρόνου διηρέθη εις δέκα βασιλείς, ή εις δέκα διαδήματα, διο και ευάλωτος τω μωαμεθίτη και βλασφήμω βασιλεί Μεχμέτη εγένετο· τούτο εστί το όνομα της βλασφημίας, ότι έκαστος των ειρημένων επτά Αγαρηνών βασιλέων έχει το όνομα της βλασφημίας Μωάμεθ, ήτοι μωαμεθισταί και βλάσφημοι εις Θεόν καλούνται. Οι δέκα βασιλείς ό,που αλληγορούνται με τα δέκα κέρατα, ποιοι είναι, θέλω τους φανερώσει εις την εξήγησιν του δεκάτου εβδόμου κεφαλαίου.

Κείμενον.
2 Καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡςἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁδράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην.

Εξήγησις.
Το Οθωμανικόν τούτο θηρίον, και τέκνον του νοητού Σατάν, ήτοι οι βασιλείς των Αγαρινών υποδηλούνται δια των ειρημένων υπό του αγίου, ότι είναι πολυποίκιλον, πανούργον, δίλιον, απατηλόν κατά των Χριστιανών αυτών, οίον ειπείν, κατά της εικόνος του Χριστού, ως η πάρδαλις κατά της εικόνος του ανθρώπου, και αρπακτικόν, και φθαρτικόν του χρυσωνύμου λαού, ωσάν αρκούδα κατ’ αυτού κινούμενον, και θυμώδες πυρ πνεον του σόματος αυτού του σοβαρού και μαγαλαύχου και απειλητικού, και γεγωνόφονον δε είναι, και υψίβοον αυτό πολεμείν, ως το στόμα και φωνή λέοντος. Εις αυτό λοιπόν το θηρίον ο δράκων, ο πατέρας του ο σατανάς έδωκε την δύναμίν του, και τον θρόνον του, και εξουσίαν μεγάλην κατά παραχώρησιν Θεού.

Κείμενον.
3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. Καὶἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆὀπίσω τοῦ θηρίου.

Εξήγησις.
Ένας από τους επτά ειρημένους βασιλείς των Οθωμανών ο Μπαγιαζίτης, ο οποίος τοσούτον ήτον εις τους πολέμους οξύς, ώστε ονομάζετο αστραπή, κινούμενος δια να πάρη την Κων/πολιν, επολεμήθη από τον βασιλέα των Τατάρων, και επιάσθη ζωντανός, και εβάλθη εις ένα κλουβί, και εθανατώθη υπ’ αυτού, και έπεσεν η Μωαμεθανική βασιλεία εις ολίγους χρόνους, και ούτως η μία των επτά κεφαλών του θηρίου εσφάγη, ήτοι ο εις των επτά Σουλτάνων εθανατώθη, και πάλιν ανωρθώθη η Μωαμεθανική βασιλεία υπό των μετ’αυτόν βασιλέων, και μάλιστα υπό του Σουλτάνου Μεεμέτη οπού επήρε την Κωνσταντινούπολιν, και ούτως η πληγή του θηρίου εθεραπεύθη, και δια την λαμπράν νίκην και άλωσιν τηςπόλεως οπού έκαμε το μωαμεθανικόν θηρίον ο Μεχμέτης, εθαύμασαν αυτόν όλοι οι επί της γης άνθρωποι, και εκείνοι οι Αγαρηνοί οπού ήσαν κατόπιν εις αυτό το θηρίον το μωαμεθανικόν.

Κείμενον.
4 Καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷθηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; Τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;

Εξήγησις.
Ας μάθουν από το ρητόν του αγίου, όσοι λέγουσιν ότι οι Τούρκοι Θεόν αληθινόν προσκυνούσιν, ότι προσκυνούσι τον νοητόν δράκοντα τον σατανάν· δια τούτο λέγει ο άγιος ότι αφ’ου επήραν την Κων/πολιν οι Τούρκοι, ευχαριστούντες προσεκύνησαν ως θεόν τούτον τον δράκοντα σατανάν, όπου έδωκε τόσην δύναμιν και εξουσίαν εις το θηρίον, δηλαδή εις τον βασιλέα Μεχμέτην, να κάμη τόσας νίκας θαυμαστάς κατά των Χριστιανών. Έπειτα δε προσεκύνησαν και αυτό το θηρίον, ήγουν τον βασιλέα του Μεχμέτην, εγκωμιάζοντες και λέγοντες ούτω, ποίος άλλος βασιλεύς είναι όμοιος με τον δικόν μας βασιλέα; Και ποίος ημπορεί να αντισταθή και να πολεμήση με αυτόν;

Κείμενον.
5 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν·

Εξήγησις.
Ουδέν ούτω στόμα μεγαλόρρημον, και εις θεόν βλάσφημον, ως το στόμα το Οθωμανικόν και βασιλικόν.

Κείμενον.
καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.

Εξήγησις.
Αναλογούσι τα μέτρα της χρονικής κινήσεως με τα μέτρα του αριθμού, ήγουν η μοίρα, δηλαδή το λεπτόν της ώρας, αναλογεί με αδιαίρετον μονάδα του αριθμού, και η ώρα αναλογεί με την δεκάδα, και η ημέρα αναλογεί με την εκατοντάδα· και πάλιν ως εξ’ υπαρχής, η εβδομάδα αναλογεί με την μονάδα, και ο μήνας με την δεκάδα, και ο χρόνος, ή το έτος αναλόγως έχει προς την εκατοντάδα, ως ε οι τεσσαράκοντα δύο μήνες ό, που ο άγιος λέγει, κάμνουσι τρεις και ήμισυ χρόνους χωρίς αναλογίαν. Οι δε τρεις χρόνοι αναλογούσι με τρεις εκατοντάδας, και ο ήμισυς χρόνος με την ημίσειαν εκατοντάδα, αι δε τρεις και ημίσειαι εκατοντάδες ποιούσι χρόνους τριακοσίους πεντήκοντα· λοιπόν εις τοσούτους χρόνους, δηλαδή: 350: έχει να βασιλεύση εις την Κωνσταντινούπολιν, και να πολεμήση κατά των χριστιανών η μωαμεθική βασιλεία· ειδέ και μετρήσης μήνας μόνον τεσσαράκοντα δύο, δεκάδας, αι οποίαι 42: δεκάδας ποιούσιν εκατοντάδας τέσσαρας, και δύο δεκάδας, ήγουν τετρακοσίους είκοσι χρόνους, οι οποίοι 420 χρόνοι μετρούνται προτήτερα από την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως προ εβδομήκοντα χρόνων, καθ’ον καιρόν επροχώρησαν οι Αγαρηνοί με τον Σουλτάνον τους εις αύξησιν και δύναμιν, και εκινούντο κατά την βασιλεύουσαν να πλησιάσουν με σκοπόν δια να την πάρουν, από τότε λοιπόν εδόθη εξουσία τω μωαμεθικώ θηρίω πολεμήσαι τεσσαράκοντα δύο μήνας, λέγει η Αποκάλυψις· ως τόσον και ο υστερινός λογαριασμός των : 420 χρόνων, είναι ο ίδιος με τον πρώτον των 350: χρόνων, καθ’ ον μέλλει να σταθή εις το Βυζάντιον η βασιλεία του Μωάμεθ, καθώς και ο άγιος Ταράσιος ο Πατριάρχης Κων/πόλεως το αυτό σχεδόν διάστημα των χρόνων της Οθωμανικής βασιλείας υποσημαίνει εις τον χρησμόν του, λέγων ούτω. «Και στήσει ο Μωάμεθ την βασιλείαν αυτού εν τη αυλή του Βύζαντος δύο νυχθήμερα, και μίαν ημέραν, και δις δύο ώρας, και ημίσειαν». Το ίδιον χρονικόν διάστημα της μωαμεθικής βασιλείας υπαινίττεται εις τον χρησμόν του και ο Στέφανος ο Αλεξανδρεύς, λέγων «μετά τους πέντε και οκτώ τριτής εκατοντάδος, δόξα Σελήνης εκλείψει εμβληθήσεται μέχρι σεπτής εικάδος».

Κείμενον.
6 Καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.

Εξήγησις.
Εν όσω ακόμη δεν είχε πάρη την βασιλείαν των χριστιανών βασιλέων ο βασιλεύς των Αγαρηνών, κεκλεισμένων είχε το στόμα αυτού, αν και η καρδία του εβλασφήμει πάντοτε κατά των χριστιανών· αφ’ ου όμως έλαβεν αυτήν την βασιλείαν, ήνοιξε το στόμα αυτού αδεώς και εχθρωδώς βλασφημών εις τους χριστιανούς, εις αυτόν δ’ ειπείν τον Χριστόν, και την αγίαν αυτού εκκλησίαν εν η αυτός ο Χριστός κατασκηνεί, και τους εν ουρανώ οικούντας αγίους ατιμάζων, και καταπατών τας αγίας εικόνας αυτών, και πίστιν και νόμον των χριστιανών, και σταυρόν καθηβρίζων, καθώς εμπράκτως εφάνη η ύβρις και η βλασφημία του· ό,που έκαμεν εις τα θεία σκηνώματα και άγια θυσιαστήρια, όταν επήρε την Κωνσταντινούπολη.

Κείμενον.
7 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶγλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Εξήγησις.
Και ου μόνον κατά του αγίου έθνους των χριστιανών εδόθη αυτώ τω Αγαρηνώ βασιλεί πολεμήσαι και νικήσαι· αλλά και κατά πάσης άλλης φυλής, και γλώσσης, και έθνους δέδοται αυτώ εξουσία κατά παραχώρησιν Θεού.

Κείμενον.
8 Καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς,ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Εξήγησις.
Όχι όλοι εκείνοι οι χριστιανοί, και άλλοι άλλου έθνους άνθρωποι ό,που κατοικούσιν επάνω εις την γην, αλλ’ εκείνοι μόνοι, των οποίων τα ονόματα δεν ήσαν γεγραμμένα εις την θείαν βίβλον των ζώντων, ούτοι αλλαξοπίστησαν, και ελάτρευσαν την μωαμεθανικήν θρησκείαν, και άλλοι μεν εκ προαιρέσεως και αυτοκινήτως, άλλοι δε από βίαν και απειλήν έγιναν Τούρκοι, και τότε εφάνησαν όσοι ήσαν χριστιανοί στερεοί εις την πίστιν τους, και υπομονητικοί εις τα οθωμανικάς θλίψεις και απειλάς και τιμωρίας. Δια τούτο παρακάτω ο άγιος λέγει «ώδε εστίν η υπομονή και πίστις των αγίων». Και βέβαια άγιοι ήσαν και εσίν όσοι χριστιανοί μεθ’ υπομονής και προς Θεόν ευχαριστίας υποφέρουσι τας παρά των Αγαρηνών θηριώδεις καταδρομάς και ενοχλήσεις, μένοντες στερεοί εις την πίστιν αυτών.

Κείμενον.
9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 Εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

Εξήγησις.
Εδώ προλέγει ο άγιος την εκδίκησιν ό,που έχει να ποιήση ο θεός εις τους αιμοβόρους Αγαρηνούς, την σφαγήν δηλαδή, την αιχμαλωσίαν, και την ολόκληρον αυτών φθοράν, ό,που μέλλουν να δοκιμάσουν από τους ξανθούς, μάλιστα όταν ήθελε παρθή υπ’ αυτών η βασιλεύουσα, και ούτω θέλει γίνει η αντάμειψις εις αυτούς, δια τας αιχμαλωσίας και αιματοχυσίας και αφανισμούς ό,που έκαμαν εις τους χριστιανούς, των οποίων τότε η υπομονή και η πίστις εις αυτάς τας αιχμαλωσίας και αιματοχυσίας εδείχθη· αυτήν την εκδίκησιν εις το δέκατον όγδοον κεφάλαιον σαφέστερον προλέγει ο άγιος ούτως «Απόδοτε αυτοίς ως και αυτοί απέδωκαν υμίν, και τα εξης» και με το να ήναι σκοτεινά και αινιγματώδη τα ρητά της Αποκαλύψεως, παρακινεί τον αναγιγνώσκοντα εις προσοχήν και κατανόησιν, λέγων ούτως, είτς έχει ους, ακουσάτω.

συνεχίζεται.....ΠΗΓΗ: Έκδοσις Επισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Καλαμάτα, Σκήτη Παναγουλάκη, 1974, σ.σ. 1, 8-20.

 http://apokalypsisnow.blogspot.gr/2015/02/blog-post.html**************************************************************************


 ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητέ,

Το παρόν βιβλίο που έχεις εις τα χέρια σου είναι του 18ου αιώνος. Περιέχει χρησμούς και προφητείες δια το μέλλον της ανθρωπότητος. Είναι αληθές ότι το περιεχόμενό του είναι κάπως δύσκολο εις πάντας. Χρειάζεται πολλή και συνεχής μελέτη. Το βιβλίο αυτό είναι δυσεύρετο και χρήσιμο δια την μελέτην των μελλόντων γενέσθαι. Είναι μία έκδοσις σπάνια, αλλά και κανονική και ορθόδοξος.
Αποφασίσαμεν να το τυπώσωμεν δια την ωφέλειαν όλων που αγωνιούν να μάθουν στο μέλλον τι θα γίνη. Το παραδίδομεν λοιπόν εις την δημοσιότητα, δια να γίνη κτήμα εις πάντας δια να γνωρίζουν το μέλλον των εθνών. Είναι το βιβλίο αυτό θησαυρός εκ του θησαυρού της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Είναι το πνεύμα της προφητείας, το οποίον μας προειδοποιεί δια το μέλλον και μας ετοιμάζει να φυλαχθώμεν από την οργή του Θεού την δικαίαν, η οποία θα έλθη επί τους υιούς της απειθείας.
Εύχομαι λοιπόν εις τον Πανάγαθον Θεόν να χαρίζη εις σε τον μελετητήν τούτου του βιβλίου πνεύμα σοφίας και γνώσεως δια να εννοήσης τα γεγραμμένα και δοξάζης των Τριαδικόν Θεόν, την πηγήν πάσης σοφίας και πάσης γνώσεως.

***
συνέχεια του προηγουμένου άρθρου "το πρώτο θηρίο της αποκαλύψεως".

Κείμενον.
11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύοὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Εξήγησις.
Καθώς η μεσημβρία καλείται και θάλασσα, ούτω και η δύσις λέγεται και γη εσπέριος, ης εξέβη και ανέβη το έχον δύο κέρατα θηρίον, το οποίον πολλοί των εξηγητών της Αποκαλύψεως λέγουσι πώς να ήναι ο μέλλων αντίχριστος, τον οποίον ως μεσσίαν οι Εβραίοι προσδοκώντες θέλουν πιστεύσει εις αυτόν, περί ου και τα λοιπά των εν τω παρόντι κεφαλαίω ειρημένα μέχρι τέλους αυτολεξεί και άνευ αλληγορίας εκλαμβάνουσιν οι ειρημένοι εξηγηταί. Ανίσως όμως και τις ήθελε μεθερμηνεύση ταύτα και αλληγορικώς, και τα εκλάβη περί του Πάππα του ποιήσαντος το σχίσμα της εκκλησίας, είχεν αρμονίαν περισσοτέραν ο λόγος· διότι πρόδρομος και ούτος είναι και τύπος εκείνου του μέλλοντος αντίχριστου, επειδή και οι δύο έχουσι κέρατα όμοια με τα κέρατα του αρνίου, ήγουν και οι δύο εν σχήματι προβάτου είναι λύκοι ψυχώλεθροι, πραείς και αγαθοί ως αρνία φαινόμενοι· τοιαύτη δε εστί και η λοιπή συμμορία των άλλων αιρετικών, και δυσεβών, και αθέων φαρμασόνων, οίτινες και ούτοι εκ γης εσπερίου ανέβησαν και ηύξησαν τα προοίμια του αντιχρίστου, έχοντες μεν την μόρφωσιν της πίστεως, χριστιανοί δηλονότι καλούμενοι, την δε δύναμιν αυτής αρνησάμενοι, καθώς λέγει ο Απόστολος. Δύο λοιπόν κέρατα έχει το ειρημένον θηρίον το εκ γης αναβαίνον· δύο δε δυνάμεις έχει και ο Πάππας τα δύο κέρατα, μίαν μεν, της εσωτερικής εκκλησίας, φορών τον σταυρόν επί ποδός, και λέγων αναμάρτητος είναι, και κεφαλή της εκκλησίας, και άλλην, την εξωτερικήν της βασιλικής και μιαιοφόνου μαχαίρας, την οποίαν φορεί ως βασιλεύς, με τας οποίας δύο δυνάμεις κερατίζει τους αθετούντας ορθοδόξους χριστιανούς στω Παπικώ αυτού δόγματι, και ως αρνίον φαινόμενος, ήτοι ως Αρχιερεύς και τύπος του μεγάλου δεσπότου Χριστού, ως δράκων λαλεί, και βλασφημεί εις την ορθόδοξον πίστιν, ως στόμα εκείνου του νοητού δράκοντος σατανά.

Κείμενον.
12 Καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

Εξήγησις.
Ην εξουσίαν έχει το πρώτο θηρίο, ήτοι ο βασιλεύς των Αγαρηνών, κατά των υπηκόων αυτού Χριστιανών, να βιάση αυτούς εις άρνησιν της προς Χριστόν πίστεως, την αυτήν εξουσίαν και βίαν μεταχειρίζεται και ο παπισμός κατά των ορθοδόξων χριστιανών, εις την παπικήν δυσσέβειαν και κακοδοξίαν, και υπογραφήν της εν Φλωρεντία μιαράς και παρανόμου ογδόης συνόδου, κατατρέχοντας αυτούς ως σχισματικούς, και τας εκκλησίας αυτών των ορθοδόξων, καθώς εις τον καιρόν της Μαρίας Τερέζης βασιλευούσης τούτο έγινε περιβόητον· ούτω δε ποιών ο παπισμός, το δεύτερον θηρίον, ποιεί πάσαν την εξουσίαν του πρώτου θηρίου του Μωαμεθικού, και ποιεί ενώπιον αυτού του θηρίου, ήτοι τα τοιαύτα κατά των ορθοδόξων χριστιανών έργα του παπισμού, είναι φανερά και αρεστά εις το αυτό πρώτον θηρίον το Μωαμεθικόν, διότι ο βασιλεύς των Αγαρηνών αγαπά να μισώνται και να κατατρέχονται οι χριστιανοί από τον παπισμόν, δια να μη φεύγωσιν από την βασιλείαν του ενοχλούμενοι από τα βαρέα δοσίματα και άλλας καταδρομάς, και να καταφυγώσιν εις το γειτονικόν βασίλειον των παπιστών, ή με αυτάς τας καταδρομάς και ενοχλήσεις ό,που κάμνει να μένωσιν υπό τον Οθωμανικόν ζυγόν, και να προσκυνώσιν υποτασσόμενοι το πρώτον θηρίον το Οθωμανικόν, και να υποτάσσωνται δηλαδή προς τον Αγαρηνόν βασιλέα τους· όθεν εις καιρόν όπου εκινδύνευε να αιχμαλωτιστεί η Κων/πολις από τον Σουλτάν Μεχμέτην, αν ήθελεν ο πάππας να δώση βοήθειαν και συμμαχίαν εις τους χριστιανούς, δεν ήθελε να κάμη να προσκυνήσωσι το πρώτον θηρίον, τον Σουλτάν Μεχμέτην, αφ’ου ενικήθησαν, ου η πληγή (εκπεσούσης της χριστιανικής βασιλείας) και εθεραπεύθη, ως εν τοις προλαβούσιν είρηται.

Κείμενον.
13 Καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃεἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Εξήγησις.
Σημεία μεγάλα εννοεί τα ψευδοθαύματα οπού έκαμεν ο πάππας δια μέσου των Ιησουϊτών, εις απάτην των απλουστέρων, και τα μεγάλα κατά των ορθοδόξων κακά, ως περιβόητα και περίπτυστα εις όλην την οικουμένην, και τοσαύτην καταδρομήν έχει κατά των ορθοδόξων, ώστε έκαμε και πυρ να καταίβη εκ του ουρανού κατά το, πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, ήγουν εκ της αγίας εκκλησίας Ανατολικής και Δυτικής, οπού ήτον ενωμένη και μία το πρότερον, έφερεν ο δοξομανής και θεομάχος πάππας άσπονδον έχθραν και πόλεμον αιώνιον αναμεταξύ τούτων των ειρημένων εκκλησιών· αυτό το πυρ εποίησε καταβήναι εκ του ουρανού, ήτοι εκ της εκκλησίας, ο πάππας, ενώπιον τοσούτου απείρου λαού.

Κείμενον.
14 Καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Εξήγησις.
Πλανά ο απατεών πάππας δια της διδαχής των πανταχού παρ αυτού Ιησουϊτών του κατοικούντας επί της γης ορθοδόξους χριστιανούς, και δια τινα ψευδοθαύματα, και πιθανά και απατηλά επιχειρήματα αυτών, λανθάνοντα τους πολλούς και απλούς ανθρώπους, έλκει ως γόης αυτός εις τα παπικά αυτού δόγματα, και ποιεί αυτά τα σημεία ενώπιον του θηρίου· δηλαδή, άπερ ο πάππας, το δεύτερον θηρίον πράττει κατά των χριστιανών, ταύτα εστί φανερά και αρεστά και τω Οθωμανικώ πρώτω θηρίω, εφιεμένω της των χριστιανών διχονοίας και αλληλομαχίας, ίνα η αυτού βασιλεία μάλλον μεγαλύνεται και κραταιούται· και πράττω νουν και λέγων ο πάππας τοιαύτα κατά των χριστιανών, εμφαίνει πάσι τοις ανθρώποις τοις κατοικούσιν επί της γης, ότι καθ’ ομοίωσιν του πρώτου Οθωμανικού θηρίου, εχθρεύων και μισών επιτίθεται και διώκει το άγιον έθνος των ευσεβών χριστιανών, και ούτω ποιών, ποιεί εικόνα τω πρώτω θηρίω τω Μωαμεθανικώ, ήγουν ομοιάζει ο πάππας εις την κατά των χριστιανών καταδρομήν και έχθραν με τους Τούρκους.

Κείμενον.
15 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Εξήγησις.
Επειδή η παρά του πάππα κατά των χριστιανών καταδρομή και κήρυξις δια των Ιησουϊτών των παπικών δογμάτων, ομοιάζει με την Οθωμανικήν, ως προείρηται, δια τούτο και οι κατατρέχοντες τους χριστιανούς παπίσται και οι ψευδαπόστολοι Ιησουϊται λέγονται εικών του πρώτου θηρίου του Μωαμεθανικού, εις τους οποίους εμφυσώντας ο πάππας δίδει πνεύμα άγιον, κατά μίμησιν του δεσπότου Χριστού, λέγων προς αυτούς τους ψευδαποστόλους, λάβετε πανταχού τον λόγον της ευσεβείας, και όσοι χριστιανοί δεν ήθελαν πεισθή αθετήσαντες την υμετέραν κήρυξιν των εμών δογμάτων, παράδοτε τούτους εις θάνατον με ό,τι λογής τρόπον ηξεύρετε· ούτω δίδωσι πνεύμα τη εικόνι του πρώτου θηρίου των Μωαμεθανικού, το δεύτερον θηρίον το παππικόν, και ούτω λαλεί η εικών του θηρίου, ως ανωτέρω είρηται.

Κείμενον.
16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους,ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶτῶν μετώπων αὐτῶν,

Εξήγησις.
Το χάραγμα ό,που έδωκεν ο πάππας εις τους εδικούς του παπίστας και λατινόφρονας, εις μικρούς και μεγάλους, εις πλουσίους και πτωχούς, εις ελευθέρους και δούλους, εις το δεξιόν αυτών χέρι και εις το μέτωπον, εις διαστολήν των ορθοδόξων και χαρακτηρισμόν των παπιστών, είναι αυτό οπού κάμνουν τον σταυρόν τους με τα τέσσατα δάκτυλα, τα οποία βάζουν εις το μέτωπον, και πρώτον εις των αριστερόν ώμον, και έπειτα εις τον δεξιόν· αυτό λοιπόν είναι το χάρισμα και σημάδι οπού έδωκε το δεύτερον θηρίον εις το μέτωπον και δεξιόν των παπιστώνχέρι.

Κείμενον.
17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸχάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Εξήγησις.
Και δια να μην ημπορεί άλλος κανένας να έχη φιλίαν και δοσοληψίαν με τον δράκοντα διάβολον, παρά ούτοι οι τρεις αντίχριστοι, ο πάππας, ο έχων το χάραγμα του δευτέρου θηρίου, ή ο Αγαρηνός ο έχων το όνομα του πρώτου θηρίου Μωάμεθ, ή ο μέλλων, ό,που μέλλει να έχη τον αριθμόν του ονόματος του πρώτου θηρίου· λοιπόν η ειρημένη λοψοδοσία σημαίνει φιλίαν, διότι το αγοράσαι και πωλήσαι και αγοράζοντος, κάμνει αυτούς να ήναι φιλιωμένοι αναμεταξύ τους, δια το συνεχές του συναλλάγματος. Δια τούτο πολλάκις δείχνοντες την φιλίαν οπού έχομεν με κανένα, λέγομεν μεταφορικώς, ότι έχω αλησβερήσι με εκείνον· όταν δε πάλιν τινός αποποιούμεθα την φιλίαν, και αρνούμεθα την γνωριμίαν του, λέγομεν, ότι δεν έχομεν αλησβερήσι με εκείνον· λοιπόν κατά τον ευαγγελικόν λόγον, ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· δια τούτο ακόλουθον είναι να αρνηθή και να μισήση τον ένα, τον άλλον να αγαπήση· όθεν και ο βαπτιζόμενος λέγει ότι αποτάσσεται τω σατανά, και συντάσσεται τω Χριστώ· έτσι εξ εναντίας δεν εμπορεί να φιλιωθεί με τον διάβολον όστις δεν είναι αντίχριστος και αντίθεος· αντίχριστοι δε είναι τρεις, ως ανωτέρω είρηται, ο έχων το χάραγμα, ο δεύτερος ο έχων το όνομα του θηρίου, και ο τρίτος ο έχων τον αριθμόν του θηρίου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις έχουν αλησβερήσι με τον σατανάν, με το οποίον και ο Ιουλιανός ο παραβάτης έκαμε τέτοιον αλησβερήσι, τον Χριστόν αρνούμενος και πωλώντας την ψυχή του δια να αγοράση πρόσκαιρον και ματαίαν βασιλικήν δόξαν· και ότι τρεις είναι οι αντίχριστοι, γίνεται γνωστόν εις τον έχοντα σοφίαν και νουν, και από τον ψηφισμόν του αριθμού του ονόματος του θηρίου, καθώς ανωτέρω λέγει ο άγιος.

συνεχίζεται....

ΠΗΓΗ: Έκδοσις Επισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Καλαμάτα, Σκήτη Παναγουλάκη, 1974, σ.σ. 1, 20-31.

 http://apokalypsisnow.blogspot.gr/2015/02/blog-post_24.htmlΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ

 Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαρ 2015
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ ΠΙΑ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

,

,

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ) - GRAND ALEXANDER

.

.

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ
http://stavretta.blogspot.gr/2014/06/a_20.html#
http://stavretta.blogspot.gr/2017/06/a.html

ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ * ΚΑΙ * ΤΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ * ΚΑΙ * ΤΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ
εθνικά - ιστορικά - πολιτικά

t

t

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.
ΣΥΡΙΖΑ - ΡΙΖΟΣΠΑΤΙΚΗ ΛΕΤΣΑΡΙΑ / ΤΣΙΠΡΑ-ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ, ΠΑΡΕ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΣΟΥ. / ΤΣΙΠΡΑΣ μέ ΚΙΠΑ / ΣΥΡΙΖΑ: ΕΔΕΗΣΕ... N' ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΟΙΚΟΣ ΜΟΔΑΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ -- ΣΥΡΙΖΑ: ΘΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2014 http://stavretta.blogspot.gr/2014/05/n.html /

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.
.

ΤΖΑΜΙ mosque Stavretta

ΤΖΑΜΙ mosque Stavretta
.

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ
.

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΣΙΧΑΜΑ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ  ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΣΙΧΑΜΑ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΣΙΧΑΜΑ stavretta

Σύνταγμα τής ΕΛΛΑΔΟΣ

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ρητές αναφορές του γενικού συμφέροντος στη νομοθεσία.

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ρητές αναφορές του γενικού συμφέροντος στη νομοθεσία.
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ρητές αναφορές του γενικού συμφέροντος στη νομοθεσία. …ο όρος γενικό συμφέρον μνημονεύεται σε ελάχιστες συνταγματικές διατάξεις. Αυτός καθαυτός ο όρος αναφέρεται στο άρθρο 17§1Σ κατά το οποίο η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος . Επίσης στο άρθρο 106§1εδ.α’Σ αναφέρεται ότι για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Τέλος στο άρθρο 33§2Σ στον όρκο του ΠτΔ περιλαμβάνεται ανάμεσα στις υποχρεώσεις του να υπηρετεί το γενικό συμφέρον.

ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ.

Ο Σάββας Καλεντερίδης, ήλθαν οι ΤΟΥΡΚΟΙ στήν ΕΛΛΑΔΑ

https://www.youtube.com/watch?v=xZi21cynO4g&t=0s Δημοσιεύτηκε στις 5 Απρ 2017 Ο Σάββας Καλεντερίδης, ήλθαν οι ΤΟΥΡΚΟΙ στήν ΕΛΛΑΔΑ ...γνωρίζουμε ότι αρκετές εκατοντάδες ΤΟΥΡΚΟΙ πολίτες έχουν αγοράσει σπίτια στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Αθήνα ... ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ στήν ΕΛΛΑΔΑ γιά νά μήν είναι υπό τόν έλεγχο τών Τουρκικών αρχών.

ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ: ΤΟΥΡΚΟΙ ΛΕΝΕ, ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκ 2016 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΠΟΥ ΛΕΝΕ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΕΧΩ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΩΝ... ΠΟΥ ΛΕΝΕ: ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!..... ολόκληρο εδώ: ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Η _ ΣΥΝΤΡΙΒΗ_ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=EA3gZ... ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ.

Μήνυμα Ερντογάν για τα… Χριστούγεννα!

Μήνυμα Ερντογάν για τα… Χριστούγεννα!
Noel Mesajı

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Πρόσφατα έχετε καθιερώσει μια επαναλαμβανόμενη και συνεχή αναφορά στα «σύνορα της καρδιάς των Τούρκων», όπως τα αντιλαμβάνεστε εσείς, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα σημερινά φυσικά σύνορα της Τουρκίας προκειμένου να «χωρέσουν» σε αυτά και όλες οι νέο-οθωμανικές, επεκτατικές σας επιδιώξεις.

Η Μία και Μοναδική ΑΛΗΘΕΙΑ για την ΚΑΤΑΓΩΓΗ των ΑΛΒΑΝΩΝ...

ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ΣΥ.ΡΙΖ.Α
Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α έχει βαρύτατη ευθύνη γιά τήν αδιαφορία της, γιά τήν έλλειψη μέτρων πρός τόν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΎΣ, ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΌΣ ΤΗΣ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΡΟΠΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΡΟΠΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ
http://www.syriza.gr/pdfs/mavri_vivlo_ntropis.pdf

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Stavretta,

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Stavretta,
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf

βουλή ισλάμ

βουλή ισλάμ

τσιπρας ισλαμ - stavretta

τσιπρας ισλαμ - stavretta

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 1997

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 1997

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 16

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 16

Ένοχοι οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί για παράνομη είσοδο στη χώρα μας

Ένοχοι οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί για παράνομη είσοδο στη χώρα μας
ΣΧΟΛΙΟ JFG: Η ίδια διαδικασία έπρεπε να ακολουθηθεί και η ίδια ποινή έπρεπε να επιβληθεί σε όλους τους αλλοδαπούς που μπήκαν από την Τουρκία στην Ελλάδα και όχι να βαφτιστούν  “πρόσφυγες” και να τους παραχωρηθούν πληθώρα δικαιωμάτων και προνομιών.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σύμβαση της Γενεύης του 1951 / -Ποιοι δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση;

Σύμβαση της Γενεύης του 1951 / -Ποιοι δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση;

Σύμβαση της Γενεύης του 1951  /  -Ποιοι δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση;
‘Aτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή κάποιο σοβαρό μη-πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου.

Σύμβαση Γενεύης 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 / -Μπορεί ένας στρατιώτης να θεωρηθεί πρόσφυγας;

Σύμβαση Γενεύης 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 / -Μπορεί ένας στρατιώτης να θεωρηθεί πρόσφυγας;
Ο πρόσφυγας είναι πολίτης. Ένα άτομο που συνεχίζει να παίρνει μέρος σε στρατιωτικές δραστηριότητες δεν μπορεί να λάβει άσυλο.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΗΤΑ ΑΣΥΛΟ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΗΤΑ ΑΣΥΛΟ

παλιά παροιμία

παλιά παροιμία

Επιτέλους ο Τσίπρας είπε την αλήθεια

Αλέξης Τσίπρας - Ιδιωτικοποιήσεις

Πώς σέ ξεγέλασε ο Τσίπρας μέ τόν ΕΝΦΙΑ

Τον παίρνουν και γέρνουν οι λυστοσυμμορίτες

ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ

ΦΙΛΗΣ παρά φύσιν πνευματικη ασέλγεια

ΦΙΛΗΣ παρά φύσιν πνευματικη ασέλγεια
ΦΙΛΗΣ ο παρά φύσιν ασελγής

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟ

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ οι πονηρές σουπιές

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ  οι πονηρές σουπιές

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ οι εχθρόφιλοι τής ΄κονόμας

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ  οι εχθρόφιλοι τής ΄κονόμας

Ο Μητσοτάκης επιμένει! «Να κοπούν οι συντάξεις» κ. μητσοτακης,

Ο Μητσοτάκης επιμένει! «Να κοπούν οι συντάξεις» κ. μητσοτακης,
ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ κ. μητσοτακης,

ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ - ΤΣΙΠΡΑΣ (ΑΦΟΠΛΙΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΑΝΟΥΜΕ)

ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ - ΤΣΙΠΡΑΣ (ΑΦΟΠΛΙΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΑΝΟΥΜΕ)
stavretta

Εξοχότατε Πρέσβη κε Zou Xiaoli

Εξοχότατε Πρέσβη κε Zou Xiaoli
ΕΣΤΑΛΗ ΜΥΝΗΜΑ Πρός Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιά τόν καλλιτέχνη κο Ai Weiwei, Διαβάσαμε στόν τύπο γιά τήν παραποίηση τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΣΗΜΑΙΑΣ, από τόν κο Ai Weiwei καί δέν μάς βρήκε σύμφωνους καθόλου η ιδέα του. Παρακαλούμε τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης νά ενημερώσει τόν κο Ai Weiwei, γιά τό θέμα αυτό ΝΟΜΙΚΑ. Μετά τιμής stavretta

Ai Weiwei ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ai Weiwei ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης καί ο Ai Weiwei παραμόρφωσαν την επίσημη σημαία του Κράτους

Στό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παραποίησε τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ μας ΣΗΜΑΙΑ , ο κος Ai Weiwei

Στό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παραποίησε τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ μας ΣΗΜΑΙΑ , ο κος Ai Weiwei
ΕΣΤΑΛΗ ΜΥΝΗΜΑ Πρός Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιά τόν καλλιτέχνη κο Ai Weiwei, Διαβάσαμε στόν τύπο γιά τήν παραποίηση τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΣΗΜΑΙΑΣ, από τόν κο Ai Weiwei καί δέν μάς βρήκε σύμφωνους καθόλου η ιδέα του. Παρακαλούμε τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης νά ενημερώσει τόν κο Ai Weiwei, γιά τό θέμα αυτό ΝΟΜΙΚΑ. Μετά τιμής stavretta

Εξοχότατε Πρέσβη τής ΚΙΝΑΣ κε Γεωργακέλε Θεόδωρε,

Εξοχότατε Πρέσβη τής ΚΙΝΑΣ κε Γεωργακέλε Θεόδωρε,
Διαβάσαμε στόν τύπο γιά τήν παραποίηση τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΣΗΜΑΙΑΣ, από τόν κο Ai Weiwei καί δέν μάς βρήκε σύμφωνους καθόλου η ιδέα του. Παρακαλούμε τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης νά ενημερώσει τόν κο Ai Weiwei, γιά τό θέμα αυτό ΝΟΜΙΚΑ. Μετά τιμής stavretta

Σημαία κλεμμένη από τούς κατσαπλιάδες

Σημαία κλεμμένη από τούς κατσαπλιάδες
Αυτό το σήμα είναι πανάρχαιο και απαντάται ως λατρευτικό σύμβολο της θεάς Εκάβης. Έγινε σύμβολο της πόλης του Βυζαντίου

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ εδώ και 3500 χρόνια

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ εδώ και 3500 χρόνια

σημαία Αλβανίας κλέφτες

σημαία Αλβανίας κλέφτες

ΣΚΌΠΙΑ

ΣΚΌΠΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ - syriza

ΣΥΡΙΖΑ - syriza

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ (stavretta)

ΤΣΙΠΡΑΣ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς stavretta

ΤΣΙΠΡΑΣ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς stavretta

ΤΣΙΠΡΑΣ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΤΣΙΠΡΑΣ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΡΙΣΚΑΡΟΥΜΕ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - Jan-Fabre

ΤΣΙΠΡΑΣ - Jan-Fabre

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΘΡΟ

ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΘΡΟ

Τσίπρας προς Ευρωπαίους: Δεν ισχύουν οι υπογραφές Βενιζέλου-Σαμαρά

Τσίπρας προς Ευρωπαίους: Δεν ισχύουν οι υπογραφές Βενιζέλου-Σαμαρά
Τσίπρας προς Βενιζέλο–Σαμαρά: Στείλτε επιστολή στην ΕΕ ότι δεν ισχύουν οι υπογραφές σας ! «Πριν τη συνάντηση που θα έχω μαζί τους αύριο, θα πρέπει να έχουν στείλει επιστολή στους ευρωπαίους ότι δεν ισχύουν οι υπογραφές τους. Εάν δεν το πράξουν, τους καλώ ακόμη και τώρα να σταματήσουν να κοροϊδεύουν το λαό».

Οι λευκοί θα γίνουν μειονότητα στις χώρες τους; Απάντηση του ΡαμζΠωλ στους ρατσιστές της Νέας Τάξης

Ποια είναι τα αίτια της αποτυχίας του Ισλάμ και των Αράβων; Άραβας φιλόσοφος τα ομολογεί.

Άραβας φιλόσοφος ταυτοποιεί τα αίτια της αποτυχίας των Αράβων και του Ισλάμ.

ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΑΣΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΤΙΜΑ ΜΕΡΚΕΛ!

ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΕΣΜΕΝΟΥΣ!!!!

ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΕΣΜΕΝΟΥΣ!!!!
ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΑΣΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΤΙΜΑ ΜΕΡΚΕΛ!

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΙΠΑ stavretta

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΙΠΑ stavretta

AΠOΚΛΕΙΣΜΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ...

AΠOΚΛΕΙΣΜΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ...
AΠOΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ stavretta

Anonymous πρός ISIS

Anonymous πρός ISIS

Anonymous - ISIS

Anonymous - ISIS

ΙΣΛΑΜ - FEMEN: «Κανείς δεν με κάνει να υποταχθώ»

FEMEN: Η SHARIA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

FEMEN: Η SHARIA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΑΡΙΑ - Sharia

ΛAE

ΛAE

ΛAE

ΛAE

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΠΟΛΥ;;; ΚΛΑΙΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ.

η Αλ Κάιντα εκπαιδεύει παιδιά για τζιχάντ

η Αλ Κάιντα εκπαιδεύει παιδιά για τζιχάντ

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

Ισλαμιστές εκπαιδεύουν παιδιά για τον ISIS (stavretta),

Ισλαμιστές εκπαιδεύουν παιδιά για τον ISIS (stavretta),

ΣY.ΡIZ.A: ΦΙΛΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΙΤΑ Ο ΛΑΟΣ

ΣY.ΡIZ.A: ΦΙΛΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΙΤΑ Ο ΛΑΟΣ
ΣY.ΡIZ.A - ΛΙΤΟΤΗΣ - ΞΕΛΙΓΟΜΑΤΟΤΗΣ

ΣY.ΡIZ.A - ΛΙΤΟΤΗΣ - ΞΕΛΙΓΩΜΑΤΟΤΗΣ

ΣY.ΡIZ.A - ΛΙΤΟΤΗΣ - ΞΕΛΙΓΩΜΑΤΟΤΗΣ
ΣY.ΡIZ.A: ΦΙΛΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΙΤΑ Ο ΛΑΟΣ, ΤΡΩΕΙ ΠΟΛΥ...

Η ΜΑΝΤΑΜ ΤΣΑΤΣΑ... στό +google

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ.
ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΜΕΝΟΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΑΣ ΦΤΑΣΟΥΜΕ 1.000.000 ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ / ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

Το τζαμί (η λέξη προέρχεται από τα Τουρκικά: Cami) , στα αραβικά: مسجد‎ ​ (μαστζίντ), είνα

Το τζαμί (η λέξη προέρχεται από τα Τουρκικά: Cami) , στα αραβικά: مسجد‎ ​ (μαστζίντ), είνα
είναι ο τόπος λατρείας των Μουσουλμάνων. /// Όσοι δεν έχουν χρόνο ή τη δυνατότητα, μπορούν να προσευχηθούν στο σπίτι τους ή σε κάποιο χώρο εκτός τζαμιού, με μικρή προετοιμασία.

ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΛΕΤΕ;;; ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ. ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ...

ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΛΕΤΕ;;; ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ. ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ...
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ τους ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΤΖΑΜΙΑ...... Όσοι δεν έχουν χρόνο ή τη δυνατότητα, μπορούν να προσευχηθούν στο σπίτι κάποιο χώρο εκτός τζαμιού, με μικρή προετοιμασία.,,,,,http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF

Οι μετανάστες ευθύνονται για την έξαρση της φυματίωσης

Οι μετανάστες ευθύνονται για την έξαρση της φυματίωσης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α - φυματίωση - ΛΕΠΡΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
*ΕΚΛΟΓΕΣ 2015* ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ...απέχετε των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, ... να μη νομιμοποιήσετε με την ψήφο σας τις παράνομες και προδοτικές κυβερνήσεις. https://www.youtube.com/watch?v=kCxVzCVChDk

ΓΕΡΜΑΝΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Έχουμε 400.000 έγγραφα της Βέρμαχτ για τις καταστροφές στην Ελλάδα την Κατοχή

ΤΣΙΠΡΑΣ Αστυνομία

ΤΣΙΠΡΑΣ Αστυνομία

Μετανάστες, ομογενείς(;) και Ρομά(γύφτοι) θα μπαίνουν στην Αστυνομία όπως είπε ο ΠΡΟΠΟ Πανούσης

Μετανάστες, ομογενείς(;) και Ρομά(γύφτοι) θα μπαίνουν στην Αστυνομία όπως είπε ο ΠΡΟΠΟ Πανούσης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Κουράκης: Καταργείται η «Τράπεζα Θεμάτων» - Επιστρέφουν οι «αιώνιοι» φοιτητές

Κουράκης: Καταργείται η «Τράπεζα Θεμάτων» - Επιστρέφουν οι «αιώνιοι» φοιτητές
ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ISIS - Adnani

ISIS - Adnani

ISIS

ISIS
Σύμφωνα με το CNN, ο al Adnani είπε, "να εφοδιαστούν οι δρόμοι με εκρηκτικά για αυτούς. Επίθεση στις βάσεις τους. Αφνίδιες επιδρομές στα σπίτια τους. Κόψτε τα κεφάλια τους. Μην τους αφήσουμε να αισθάνονται ασφαλείς."

ΙΣΛΑΜ - ΤΖΙΧΑΝΤ

ΙΣΛΑΜ - ΤΖΙΧΑΝΤ
ΙΣΛΑΜ ιερά κείμενα γιά πόλεμο καί ΤΖΙΧΑΝΤ / ΤΣΙΧΑΝΤ = ΔΩΣΤΕ ΜΑΧΗ κοράνι, 2:190-193

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ο ΤΣΕΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το υπουργείο Παιδείας εύχεται καλό ραμαζάνι στους Έλληνες (;) ισλαμιστές...

Το υπουργείο Παιδείας εύχεται καλό ραμαζάνι στους Έλληνες (;) ισλαμιστές...
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΣ ΑΠΕΙΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΣΟΣ

Πολιτική του Κ@λου. Βίντεο με πασίγνωστο “νεοεμφανιζόμενο” πολιτικό που βάζει το καρότο στον πωπό τ

Πολιτική του Κ@λου. Βίντεο με πασίγνωστο “νεοεμφανιζόμενο” πολιτικό που βάζει το καρότο στον πωπό τ
ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ...

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ
KKE - ΣYΡIZA κ.λ.π.

εκάς οι βέβηλοι, να φύγουν οι αμύητοι, οι ασεβείς.

εκάς οι βέβηλοι, να φύγουν οι αμύητοι, οι ασεβείς.
ΚΚΕ: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΟΝΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΙΣΧΡΗ καί ΚΡΑΥΓΕΣ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΙΜΟΠΟΤΕΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΕ ΟΛΑ ΒΟΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΓΡΙΕΣ , ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΈΡΕΣ. ΧΑΒΡΕΣ. ΚΟΡΟΊ΄ΔΕΥΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΑΣ. ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΩΤΗΡΕΣ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΣΤΕ;;; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΠΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ. ΟΣΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΕΥΡΕΤΕ. ΚΟΙΝΩΣ ΚΑΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΟΥΣΤ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ ΣΑΣ... stavretta

ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ

ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΕΞΩ - ΟΥΣΤ - ΧΑΛΙΕΣ - ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ----- ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ κ.λ.π.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝ

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝ
ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

Εργα Γ. Καμίνη: Εκπέμπουν οσμή σκανδάλου ή μπόχα λαμογιάς; ---- Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ

Εργα Γ. Καμίνη: Εκπέμπουν οσμή σκανδάλου ή μπόχα λαμογιάς; ----  Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ
Τό ανέβασμα τού ΛΑΘΡΟΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΚΑΜΙΝΗ στό TWITTER

ΚΚΕ: Η εκκλησία της Σαϊεντολογίας πίσω από το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα γραφεία του ΚΚΕ

ΚΚΕ: Η εκκλησία της Σαϊεντολογίας πίσω από το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα γραφεία του ΚΚΕ
ΚΚΕ

GENRIKH YAGODA: Ο ΣΦΑΓΕΑΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ

Ο μεγαλύτερος κακοποιός του κόσμου NKVD Κομισάριος Yagoda Enoch Gershenovich (Dwarfs Κρεμλίνο)

Genrikh Yagoda, one of the biggest mass murderers in history https://www.youtube.com/watch?v=7I6dCaWu7NU&list=PLIfv7_FuEdAcpcoz3fwOoImAvmtaFtMHa

.

.

MONON γιά ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...

STRICTLY INAPPROPRIATE ONLY FOR GREEK PEOPLE - HAVING A MIND GREEK.... stavretta

MONON γιά ΕΛΛΗΝΕΣ Όσοι από τούς καλούς μας ΦΙΛΟΥΣ ενοχλούνται , άς μή δούν τή (ΣΑΤΙΡΑ) παρακάτω...

MONON γιά ΕΛΛΗΝΕΣ Όσοι από τούς καλούς μας ΦΙΛΟΥΣ ενοχλούνται , άς μή δούν τή (ΣΑΤΙΡΑ) παρακάτω...
THOSE FROM OUR FRIENDS invited troublesome AS NOT SEE (satire) BELOW

ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Καλουμε ολους τους ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, να στειλουν μια καρτα ή επιστολη στο ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ. Επιμένουμε να σταλεί με απλό ταχυδρομείο, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματά μας στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Η' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ 85111 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - KASTELLORIZO

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - KASTELLORIZO
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ. ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Επιμένουμε να σταλεί με απλό ταχυδρομείο, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματά μας στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Η' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ 85111 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, ΕΛΛΑΔΑ Οι ομογενείς και οι Φοιτητές εξωτερικού στη διεύθυνση: MEGISTI MUNICIPALITY or ELEMENTARY SCHOOL MEGISTI , 85111 KASTELORIZO, GREECE

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ)

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ  (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ)
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ) /alexandre le grand macedonia (stavretta)

Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
''Οταν η ψυχή χάσει την αρμονία της τότε η μελωδία και ο ρυθμός βοηθούν να επανέλθει στην τάξη'' Πλάτων ============================================ [ Ο ΕΦΗΒΟΣ τών ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ (stavretta) ]

,

,

ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ = (Asian WARS)

ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ = (Asian WARS)

ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΤΩΡΑ.

ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΤΩΡΑ.

ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΤΩΡΑ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΝΑΡΕΣ - O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΕΞΩ ΚΑΦΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΝΑΡΕΣ - O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΕΞΩ ΚΑΦΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ.
ΕΞΩ ΚΑΦΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ. --- O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΔIKO ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΗΜΑ H NSA - CIA - DIA... / DRAFT MINARES = The SIONISMOS promotes anti-Semitism. OWN invention The NSA - CIA - DIA

,

,

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ,

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τίς εικόνες stavretta's.
Νά τίς αναρτήσετε στίς σελίδες σας, νά στειλετε e-mails...κ.ά.
Αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για εμπορικούς
σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφημίσεων.
Εάν το υλικό STAVRETTA'S
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ.
Οι εικόνες SΤAVRETTA'S κ.λ.π. θα πρέπει να αναγνωριστούν
ως η πηγή του υλικού.

STAVRETTA΄S ή το έμβλημα (ΣΉΜΑ).....
Τό κάνουμε γιά σάς αφιλοκερδώς , γιά τούς εξής λόγους:
γιά νά ικανοποιήσουμε τό αισθητικό σας κριτήριο,
γιά νά μήν ξεχνάτε τά γεγονότα πού συμβαίνουν στήν ζωή,
γιά νά σάς διασκεδάσουμε,
γιά νά σάς τονώσουμε τό ηθικό καί τίς άμυνές σας,
γιά νά μήν φοβάστε τίποτα καί κανέναν,
γιά νά αντιδράσετε στό ανήθικο κατεστημένο,
γιά νά μήν συμμετέχετε στήν αδικία, .....
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ '' ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ "
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΩ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ MOΥ....

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ

stavretta


O ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ

O ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ

.

.

ΓΗ-ΣΕΛΗΝΗ (ΣΕ ΦΑΣΗ) ΤΩΡΑ

type="text/javascript"